Vedtægter for ”Klemensker Svømmebad”

§1

Institutionens navn er Klemensker Svømmebad.

Stiftet den 10. juli. 1973.

Hjemsted: Klemensker i Bornholms Regionskommune.

§2

Formål:

Institutionen er selvejende.

Dens formål er at drive et svømmebad i Klemensker til brug for svømmeundervisning og øvrige kultur- og

fritidstilbud, til den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§3

Medlemskab:

 1. Som aktive og passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
 2. Optagelse sker ved køb af medlemskort.
 3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke beslutningen, som tages op på førstkommende generalforsamling.
 4. Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen.           

§4

Bestyrelsen:

 1. Institutionens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer som alle vælges på generalforsamlingen
 2. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år. Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. I 2011 vælges formanden således for 1år.
 3. På generalforsamlingen vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Alle vælges for 2 år.
 4. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 6. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
 7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inkl. formanden, eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed giver formandens – i hans fraværelse, næstformandens stemme udslaget.
 8. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder, og protokollen underskrives senest ved næste bestyrelsesmøde af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 9. Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet medhjælp ved svømmebadet.

 

§5

Regnskab og revision:

 1. Institutionens regnskab og virke år følger kalenderåret.
 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den, uden for bestyrelsen, valgte revisor.
 3. Revisor og suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
 4. Institutionens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut, og bør så vidt muligt være rentebærende.

 

§6

Generalforsamlingen:

 1. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Ekstra ordinær generalforsamling afholdes når et bestyrelsesflertal eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne.
 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse på www.klemensker-svoemmebad.dk
 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmers antal.
 4. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
 5. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formanden
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Fastsættelse af næste års budget
 6. Eventuelle forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Eventuelle forslag fra medlemmerne, der måtte ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.                                                                                                     

 

 1. Generalforsamlingen er i alle institutionens anliggender institutionens højeste myndighed indenfor de, af vedtægterne fastsatte, grænser.
 2. Kun fremmødte medlemmer, der er myndige, har stemmeret.

 

§7

Lovændringer:

Til ændring af institutionens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal af gyldige afgivne stemmer.

 

§8

Opløsning:

 1. Til institutionens opløsning kræves mindst 2/3 flertal af samtlige medlemmer. Desuden skal en mulig opløsning være anført i dagsordenen   
 2. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
 3. Ved institutionens opløsning anvendes evt. formue til et almennyttigt formål efter § 2.

 

§9

Tegning – hæftelse:

 1. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, forpligtes institutionen ved den samlede bestyrelses underskrift.
 2. Formand og kasserer har begge bemyndigelse og fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtigelser.
 3. Institutionen hæfter kun for sine forpligtelser med, den i institutionen til en hver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke institutionens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

Således vedtaget, den 5. marts 2009

Ændret ved ordinær generalforsamling den 2. marts 2011